Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych

Posiadamy 100% skuteczność w przeprowadzeniu Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych.

Śpiesz się! Analiza ryzyka dla ujęć wód musi być wykonana w terminie do końca 2022 r.,
a przygotowanie analizy jest procesem czasochłonnym.

Brak wykonanej analizy ryzyka dla ujęcia wody może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody.

 

Nasza firma oferuje przeprowadzenie analizy ryzyka na wysokim poziomie merytorycznym. Dla jej wykonania dysponujemy zespołem ekspertów z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Posiadamy w tym zakresie potwierdzone doświadczenie.

Nasze opracowania hydrogeologiczne spełniają wymogi formalne i wykonywane są zgodnie z zasadami sztuki hydrogeologicznej oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk w tym zakresie.

Nie ma rozporządzenia, ani poradnika metodycznego lub instrukcji postępowania, aby uniknąć dowolności w podejściu wykonawców do przygotowania takiej analizy ryzyka i jednocześnie brak jest ustalonych jednolitych wymagań dotyczących opiniowania i przyjmowania tych opracowań. Nasza firma w wyczerpujący sposób opracowuje analizę ryzyka ujęć wód podziemnych, które nie są kwestionowane przez wojewodów.

Gwarancja poprawności opracowania analizy ryzyka dla wód podziemnych.

Nasze opracowania hydrogeologiczne spełniają wymogi formalne i wykonywane są zgodnie z zasadami sztuki hydrogeologicznej oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk w tym zakresie. Spełniamy również wymóg jakim jest to, że analizę ryzyka dla ujęcia wody opracować powinien biegły ekspert z kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednim do funkcji.

Nasza firma jest współautorem wielu poradników metodycznych. Posiadamy zespół wysoko wyspecjalizowanych i doświadczonych specjalistów. Mając ponad 30-letnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowany zespół doktorów i magistrów geologów z uprawnieniami kat. V, VII, VIII, XIII oraz blisko 1000 opracowań dla m.in. Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Ministerstwa Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów gmin, miejskich i gminnych zakładów wodociągowych, uczelni, firm i zakładów przemysłowych oraz osób prywatnych nasze opracowania cechują się wysokim profesjonalizmem i dokładnością w przygotowaniach.

W okresie swojej 30-letniej działalności opracowaliśmy ponad 100 dokumentacji hydrogeologicznych, w których wyznaczono strefy ochronne komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

Zapraszamy do współpracy!

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami), właściciel ujęcia wody, realizujący zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ryzyka dla posiadanego ujęcia wody. Taka analiza ryzyka zawiera ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody. Analizę ryzyka przekazuje się wojewodzie i na jej podstawie ustanawia strefę ochronną ujęcia.

Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.) mają obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka dla ujęcia wody.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

 

CZY WIESZ, ŻE?

Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 9 000 litrów wody i 492 litrów ropy.