Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych

Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych

Nasza firma oferuje przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych na wysokim poziomie merytorycznym i posiadamy w tym zakresie ekspertów z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, a także potwierdzone doświadczenie.

Posiadamy 100% skuteczność w przeprowadzeniu Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami), właściciel ujęcia wody, realizujący zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ryzyka dla posiadanego ujęcia wody. Taka analiza ryzyka zawiera ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody. Analizę ryzyka przekazuje się wojewodzie i na jej podstawie ustanawia strefę ochronną ujęcia.

Idąc naprzeciw ww. ustawie firma Hydroconsult Sp. z o.o. postanawia zwrócić się do Państwa z ofertą na przygotowanie takiej analizy.

Na chwilę obecną nie ma rozporządzenia, ani poradnika metodycznego lub instrukcji postępowania, aby uniknąć dowolności w podejściu wykonawców do przygotowania takiej analizy ryzyka, dlatego opracowaliśmy standardy i opracowanie spotka się akceptacją wojewodów.

Nasze opracowania hydrogeologiczne spełniają wymogi formalne i wykonywane są zgodnie z zasadami sztuki hydrogeologicznej oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk w tym zakresie. Spełniamy również wymóg jakim jest to, że analizę ryzyka dla ujęcia wody opracować powinien biegły ekspert z kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednim do funkcji.

Nasza firma jest współautorem wielu poradników metodycznych. Posiadamy zespół wysoko wyspecjalizowanych i doświadczonych specjalistów. Mając ponad 30-letnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowany zespół doktorów i magistrów geologów z uprawnieniami kat. V, VII, VIII, XIII oraz blisko 1000 opracowań dla m.in. Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Ministerstwa Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów gmin, miejskich i gminnych zakładów wodociągowych, uczelni, firm i zakładów przemysłowych oraz osób prywatnych nasze opracowania cechują się wysokim profesjonalizmem i dokładnością w przygotowaniach.

Zapraszamy do współpracy!

 

Spiesz się! Analiza ryzyka dla ujęć wód musi być wykonana w terminie do końca 2022 r., a przygotowanie analizy jest procesem czasochłonnym. Brak wykonanej analizy ryzyka dla ujęcia wody może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody to podstawa podjęcia decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody lub rezygnacji z niej, która dotyczy praktycznie wszystkich ujęć zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Analiza ryzyka dla ujęć wód musi być wykonywana jest dla wszystkich poniżej wymienionych ujęć nieposiadających dotąd ustanowionych terenów ochrony pośredniej (TOP).

 

Czego dotyczy analiza ryzyka?

Analizę ryzyka należy przeprowadzić dla:

  • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
  • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

 

Podstawa prawna wykonania analizy ryzyka dla ujęć wód

Obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka dla ujęć wód realizujących zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nakładają na ich właścicieli przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami).

 

Kogo dotyczy przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęcia wody?

Analiza ryzyka dla ujęcia wody obowiązkowo jest przeprowadzana przez właściciela ujęcia wody realizującego zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody przekazywana jest do właściwego miejscowo wojewody, w kompetencjach którego od początku 2018 r. należy formalne ustanowienie stref ochronnych ujęć wód z wyznaczonymi terenami ochrony pośredniej (TOP).

 

Co obejmuje analiza ryzyka dla ujęcia wody?

Analiza ryzyka dla ujęcia wody zawiera ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

 

Kto powinien opracować analizę ryzyka dla ujęć wód?

Wykonanie opracowania, jakim jest analiza ryzyka dla ujęć wód, powinno się zlecić doświadczonym hydrogeologom lub hydrologom (w zależności od typu ujęcia), którzy posiadają stosowne uprawnienia zawodowe do wykonania dokumentacji hydrogeologicznych lub hydrologicznych.

Analizę ryzyka dla ujęcia wody opracować powinien biegły ekspert z kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostało mu  powierzone.

Firma Hydroconsult Sp. z o.o. zapewnia wysoki poziom merytoryczny wykonania opracowania dokumentującego strefę ochronną ujęcia (TOP) oraz przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych i posiada w tym zakresie potwierdzone doświadczenie.

 

Kto ustanawia strefy ochronne ujęć wody?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami), strefę ochronną ujęcia wody obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej (TOB) ustanawia organ Wód Polskich w drodze decyzji, natomiast strefę ochronną ujęcia wody obejmującą teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP) –  wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.

 

UWAGA ! Analiza ryzyka dla ujęcia wody ma być wykonana w terminie do końca 2022 r.

Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej (TOP) , w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy Prawo wodne (ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.) przeprowadzą analizę ryzyka dla ujęcia wody i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej (TOB) oraz teren ochrony pośredniej (TOP), jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

W przypadku nieprzekazania analizy ryzyka dla ujęcia wody, wojewoda wzywa właściciela ujęcia do przekazania analizy ryzyka w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli z przekazanej analizy ryzyka dla ujęcia wody wynika potrzeba ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP), wojewoda wzywa właściciela ujęcia wody do przekazania dokumentacji hydrogeologicznej lub hydrologicznej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Jak często należy wykonywać analizę ryzyka dla ujęć wód?

Analiza ryzyka dla ujęć wód ma być aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a dla ujęć dostarczających wodę w ilości mniej niż 1000 m3/rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

CZY WIESZ, ŻE?

Zbieraj deszczówkę i wykorzystuj ją do podlewania ogrodu!