Badania stanu oraz zasięgu zanieczyszczenia wód i gruntów

Badania stanu oraz zasięgu zanieczyszczenia wód i gruntów

Badania stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód

Organy administracji samorządowej i rządowej w uzasadnionych przypadkach mogą nałożyć na osobę fizyczną lub prawną obowiązek określenia stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wody, kiedy zachodzi podejrzenie ich zanieczyszczenia w wyniku prowadzonej działalności. Wskazane byłoby aby takie badania wykonywać również bez nakazu, na etapie rozpoczynania inwestycji potencjalnie mogącej wpływać niekorzystnie na środowisko gruntowo - wodne. Wyniki takie należałoby traktować jako tzw. "stan zerowy".

 

Wykrywanie zanieczyszczeń liniowych - do tego celu używamy tomografii elektrooporowej

 

Gleba i ziemia

Podstawą do stwierdzenia, że doszło do zanieczyszczenia gleby i ziemi jest odniesienie uzyskanych wyników do dopuszczalnych stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Widnieje tu wykaz substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi i ich dopuszczalne zawartości w glebie i w ziemi, sklasyfikowane dla wskazanych głębokości z podziałem uwzględniającym grupy gruntów, wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania, oraz wodoprzepuszczalność gleby i ziemi. 

Referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi określa załącznik do rozporządzenia.

Woda

Ocena zanieczyszczenia wody jest bardziej skomplikowana, gdyż obecnie brak jest normatywów do których należałoby odnosić uzyskane wyniki badań. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych pozwala jedynie zakwalifikować wodę do jednej z pięciu klas jakości. 

Badania stanu i jakości wody powszechnie są wykonywane dla obiektów i inwestycji mogących znacząco wpływać na stan środowiska gruntowo - wodnego, a uzyskane wyniki traktuje się jako tzw. stan zerowy. 
Na etapie opracowywania dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanych inwestycji, badania jakości wody firma nasza zleca wyspecjalizowanym laboratoriom.

CZY WIESZ, ŻE?

Nie wykaszaj trawników zbyt często! Wyższa trawa silniej rozwija system korzeniowy i dzięki temu potrzebuje mniej wody.