Czy opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody jest jednoznaczne z wyznaczeniem strefy ochronnej ujęcia?

Czy opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody jest jednoznaczne z wyznaczeniem strefy ochronnej ujęcia?

Zgodnie z art. 120 i 121 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami) istnieje potrzeba ustanawiania stref ochronnych ujęć wody. Strefy ochronne ustanawia się dla ujęć wody w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także ochrony zasobów wodnych. Strefę ochronną stanowi obszar, na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód.

Strefa ochronna obejmuje: wyłącznie teren ochrony bezpośredniej lub teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej.

Analiza zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na jakość i ilość ujmowanej na ujęciu wody podziemnej jest podstawą do podjęcia decyzji o wystąpienie o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody - terenu ochronny pośredniej lub rezygnacji z niej. Nie jest to jednak jednoznaczne z wyznaczeniem strefy i do tego celu składa się oddzielny wniosek, w którym wykorzystane są wyniki zawarte w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, w którym przedstawiony jest zasięg obszaru zasilania i ochrony ujęcia.

 

Kto ustanawia strefy ochronne ujęć wody?

Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej (TOB) ustanawia właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji, natomiast Strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP) – wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody lub z urzędu, jeżeli z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej, wraz z propozycją granic terenu wskazując zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których obowiązują (art. 130 ust. 1, ustawy Prawo wodne).

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

CZY WIESZ, ŻE?

Na wyprodukowanie 1 tony papieru trzeba ściąć 15 drzew, a 1 drzewo produkuje rocznie tlen dla 10 osób.