Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Oceny oddziaływania, Raporty o oddziaływaniu na środowisko

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Oceny oddziaływania, Raporty o oddziaływaniu na środowisko

Zagadnienia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zwaną decyzją środowiskową) reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia sporządza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Opracowanie raportu jest niezbędne dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla realizacji przedsięwzięć, związanych z zakresem naszej działalności, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem
  • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - wydawanej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  • decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  • decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanej na podstawie ustawy Prawo wodne,
  • decyzji ustalającej warunki prowadzenia m.in. odwodnień budowlanych oraz innych robót zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości przyrodniczej, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych - wydawanej na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

 

W ostatnich latach w naszym biurze zostały opracowane oceny bądź raporty o oddziaływaniu na środowisko dla następujących przedsięwzięć:

  • ujęcia wód podziemnych,
  • złoża i kopalnie kruszywa naturalnego,
  • składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin,
  • regulacje wód gruntowych.

CZY WIESZ, ŻE?

Niszczenie systemów odwodnieniowych było często sposobem prowadzenia wojen. W 1455 roku Gdańszczanie, z obawy przed Krzyżakami, przebili wał przeciwpowodziowy Nogatu i zalali Żuławy Elbląskie.