Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Zagadnienia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zwaną decyzją środowiskową) reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. 2016 poz. 353.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia sporządza się raport oddziaływania na środowisko. Opracowanie raportu jest niezbędne dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla realizacji przedsięwzięć, związanych z zakresem naszej działalności, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

  1. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
  2. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,
  3. decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 -- Prawo wodne z późniejszymi zmianami,
  4. decyzji ustalającej warunki prowadzenia m.in. odwodnień budowlanych oraz innych robót zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości przyrodniczej, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami.

 

W ostatnich latach w naszym biurze zostały opracowane oceny bądź raporty o oddziaływaniu na środowisko dla następujących przedsięwzięć:

  • ujęcia wód podziemnych,
  • złoża i kopalnie kruszywa naturalnego,
  • składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin,
  • regulacje wód gruntowych.

CZY WIESZ, ŻE?

Na wyprodukowanie 1 tony papieru trzeba ściąć 15 drzew, a 1 drzewo produkuje rocznie tlen dla 10 osób.