Dlaczego przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęć wód jest tak ważne?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami) wprowadziła zmiany w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód. Dotyczy to likwidacji zasady dowolności w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód oraz wprowadzenia wymogu przeprowadzenia analizy ryzyka dla ujęcia wody, jako podstawy podjęcia decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej lub rezygnacji z niej. Dotyczy to w stosunku do praktycznie wszystkich ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, dla których nie ustanowiono dotąd terenów ochrony pośredniej. Właściciele takich ujęć powinni wykonać dla nich analizę ryzyka i przekazać ją do zaopiniowania wojewodzie, w terminie do końca 2022 r.

Biorąc pod uwagę skomplikowanie zadania i to, że przeprowadzanie analizy ryzyka jest procesem czasochłonnym sugerujemy, aby do sporządzenia analizy ryzyka przystąpić odpowiednio wcześnie, ponieważ w przypadku nieprzekazania analizy ryzyka dla ujęcia wody, wojewoda wzywa właściciela ujęcia do przekazania analizy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, a może się okazać, że będzie to zbyt krótki czas na wykonanie takiego opracowania.

Brak wykonanej analizy ryzyka dla ujęcia wody może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

CZY WIESZ, ŻE?

Bierz prysznic zamiast kąpieli! Zakręcaj wodę w trakcie namydlania a zaoszczędzisz do 50 litrów!