Do kiedy należy przeprowadzić analizę ryzyka dla ujęcia wody?

UWAGA! Zmiana terminu wykonania analizy ryzyka dla ujęcia wody! Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2h (Dz.U. 2020 poz. 875) zmienia ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

 

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695 i 782) wprowadzono następujące zmiany:

w art.551. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

2. Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na podstawie art. 58 ust.1 ustawy uchylanej w art.573, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadzą analizę ryzyka, o której mowa w art.133 ust.3, i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

 

Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej (TOP), w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy Prawo wodne, przeprowadzą analizę ryzyka dla ujęcia wody i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej (TOB) oraz teren ochrony pośredniej (TOP), jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody ma być wykonana w terminie do końca 2022 r. Biorąc pod uwagę skomplikowanie zadania, przygotowanie niezbędnych materiałów oraz opracowanie analizy ryzyka w sposób profesjonalny i wyczerpujący jest procesem czasochłonnym sugerujemy, aby do sporządzenia analizy ryzyka przystąpić odpowiednio wcześnie, ponieważ w przypadku nieprzekazania analizy ryzyka dla ujęcia wody, wojewoda wzywa właściciela ujęcia do przekazania  analizy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, a może się okazać, że będzie to zbyt krótki czas na wykonanie takiego opracowania.

Jeżeli z przekazanej analizy ryzyka dla ujęcia wody wynika potrzeba ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP), wojewoda wzywa właściciela ujęcia wody do przekazania dokumentacji hydrogeologicznej lub hydrologicznej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Jak często należy wykonywać analizę ryzyka dla ujęć wód?

Analiza ryzyka dla ujęć wód ma być aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a dla ujęć dostarczających wodę w ilości mniej niż 1000 m3/rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz naszą ofertą na przygotowanie takiej analizy tutaj

 

Dowiedz się więcej na temat analizy ryzyka dla ujęcia wody:

 

CZY WIESZ, ŻE?

Bierz prysznic zamiast kąpieli! Zakręcaj wodę w trakcie namydlania a zaoszczędzisz do 50 litrów!