Geotechnika

Podstawowe rozpoznanie podłoża budowlanego

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, zaś wymogi co do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zawarto w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. W celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia wykonuje się, w zależności od potrzeb m.in. badania makroskopowe, wiercenia, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, itd. Badania te mogą być uzupełniane np. badaniami geofizycznymi.

 

Szczegółowe rozpoznanie podłoża budowlanego

Badania tomografii elektrooporowej mogą posłużyć do szczegółowego rozpoznania podłoża gruntowego pomiędzy wykonanymi otworami geotechnicznymi.

CZY WIESZ, ŻE?

Napełnij zamrażarkę, dzięki temu zużyjesz mniej energii do utrzymywania zimna. Mogą to być choćby butelki z wodą.