Kompleksowe wykonanie i likwidacja otworów studziennych

Kompleksowe wykonanie i likwidacja otworów studziennych

Oferujemy zarówno kompleksowe jak i wybrane prace przy budowie oraz legalizacji studni i ujęć wód podziemnych, a także likwidacji otworów, na które składają się:

Badania geofizyczne

Wykonujemy je w celu poszukiwania struktury wodonośnej, a następnie określenia optymalnej lokalizacji studni oraz prognozowanej głębokości i wydajności.

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego i ujęcia

zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym projekt jest elementem niezbędnym przed podjęciem robót wiertniczych i prac geologicznych dla budowy ujęcia. jak również likwidacji otworów. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Starostę powiatowego jeśli jego wydajność wynosi do 50m3/h, a powyżej przez Urząd Marszałkowski.

Operat na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (obiekty służące do ujmowania wód podziemnych)

zgodnie z Prawem wodnym do Wód Polskich należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. Do wniosku dołącza się decyzję środowiskową, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wykonanie otworu studziennego wraz z nadzorem hydrogeologicznym

Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami wiertniczymi, na terenie całej Polski. Zlecenie nam kompleksowego wykonania studni oznacza, że w zależności od lokalizacji skorzystamy z usług wybranej firmy jako podwykonawcy. Wieloletnia współpraca gwarantuje jakość wykonania studni, na którą udzielana jest gwarancja. Z naszej strony zapewniamy profesjonalny nadzór geologiczny.

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych

jest to dokumentacja powykonawcza, która musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.  Dokumentacja jest przekazywana się do Starostwa Powiatowego (Urzędu Marszałkowskiego) celem jej przyjęcia.

Wybór technologii i urządzeń do poboru i uzdatniania wody

Operat na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

zgodnie z Prawem Wodnym na pobór wód podziemnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W tym celu do Wód Polskich należy złożyć stosowny wniosek, do którego dołącza się, między innymi, opracowanie - operat wodnoprawny, który musi spełniać wymagania określone w ustawie Prawo Wodne.

Projekt robót geologicznych na wykonanie odwodnienia budowlanego

projekt jest elementem niezbędnym przed podjęciem prac odwodnieniowych otworami wiertniczymi. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Starostę Powiatowego lub Prezydenta Miasta.

Likwidacja studni

Zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym do likwidacji urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio przepisy o wykonaniu tych urządzeń, a więc zagadnienie to wymaga także opracowania projektu robót geologicznych, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni oraz wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych.

CZY WIESZ, ŻE?

Konflikty wodne.W ciągu ostatniego wieku podpisano ponad 200 umów międzynarodowych związanych z konfliktami o wodę. Jednocześnie ponad 300 konfliktów nie zażegnano do dziś.