Miejskie upały mogą złagodzić drzewa oraz woda

Na terenach zurbanizowanych spływ powierzchniowy wód opadowych (wybetonowane parkingi, asfaltowe ulice) może być nawet do kilku razy szybszy niż na terenach sąsiednich. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne dla gospodarki wodnej, powodujące szybszy odpływ wód z terenu naszego kraju do morza.

Ponadto wolniej niż na terenach wiejskich czy leśnych występuje uzupełnianie zapasów wód podziemnych poziomów wodonośnych. Może też wystąpić zwiększenie zagrożenia obniżeniem zwierciadła wód podziemnych.
Tymczasem na mikroklimat miasta i temperaturę powietrza w bardzo dużym stopniu wpływa obecność naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych, gromadzących wode deszczową, ale także bliskość rzeki. 
Przesuszenie powietrza na obszarach bez wód poweierzchniowych prowadzi do większej obecności spalin i zanieczyszczeń pyłami.
Między wodą i zielenią w mieście zachodzi synergia. Zanieczyszczenie pyłami zmniejsza się, a spływ powierzchniowy jest spowalniany przez miąższą warstwe pruchnicy glebowej. 
Dzięki temu poprawia się bilans wodny w miastach (bardzo ważny dla wielkości zasobów wodnych).
Warto w zagospodarowaniu przestrzennym miast tworzyć swoiste sieci błękitno-zielone, łączące w sobie usługi jakie daje zieleń miejska z usługami wody w przestrzeni zabudowanej.

CZY WIESZ, ŻE?

Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 9 000 litrów wody i 492 litrów ropy.