Projekty robót geologicznych

Projekty robót geologicznych

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze robotą geologiczną – jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach;

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym projekt jest elementem niezbędnym przed podjęciem robót wiertniczych i prac geologicznych dla budowy ujęcia. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Starostę powiatowego jeśli jego wydajność wynosi do 50 m3/h, a powyżej przez Urząd Marszałkowski.

CZY WIESZ, ŻE?

Największymi poborcami wody są elektrownie termoelektryczne, huty żelaza i stali, fabryki pulpy i papieru, producenci chemikaliów, benzyny i maszyn.