Hydrogeologia regionalna

Lp. Rok Autor Temat pracy
1. 1978 Dąbrowski S. Zmiany powierzchni piezometrycznej poziomu mioceńskiego Wielkopolski. Poznań. Materiały konferencji PTZNOZ: Wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych na przykładzie Wielkopolski.
Poznań
2. 1978 Dąbrowski S. System regionalnego krążenia wód podziemnych w kopalnej dolinie na obszarze Środkowej Wielkopolski.
Rozprawa doktorska. Warszawa. Wydział Geologii U.W.
3. 1982 Dąbrowski S.
Dąbrowski Sł.
Rodziewicz B.
Szafranek M.
Trzeciakowska M.
System krążenia wód podziemnych niecki krzeszowskiej w aspekcie badań hydrogeologicznych i modelowania matematycznego. Materiały II Sympozjum: Współczesne problemy hydrogeologii regionalnej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
4. 1983 Dąbrowski S.
Zboralska E.
Zborowska T.
Problematyka zasilania wód podziemnych południowej części niecki wielkopolskiej. Materiały II Sympozjum: Współczesne problemy hydrogeologii regionalnej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
5. 1986 Dąbrowski S. Wpływ warunków hydrogeologicznych na kształtowanie się przepływów Cybiny i Głównej. Materiały konferencji: Hydrogeologia regionalna i procesy hydrogeologiczne z zlewniach. UAM w Poznaniu.
Poznań.
6. 1986 Dąbrowski S. Basen wód trzeciorzędowych w Wielkopolsce. Materiały sesji: Rozwój regionalnych badań hydrogeologicznych w Polsce.
Wydawnictwo AGH Kraków.
7. 1991 Dąbrowski S.
Trzeciakowska M.
Odnawialność wód podziemnych niecki radomskiej w świetle badań modelowych. V Ogólnopolskie Sympozjum Warszawa - Jachranka. CPBPO4.10 monografia 48.
Wydawnictwo SGGW - AR. Warszawa.
8. 1991 Błaszyk T.
Dąbrowski S.
Górski J.
Przybyłek J.
Główne zbiorniki wód podziemnych Wielkopolski i problemy ich ochrony.
Przewodnik 62 Zjazdu PTG w Poznaniu. Poznań.
9 1992 Błaszyk T.
Dąbrowski S.
Górski J.
Przybyłek J.
Stan rozpoznania i wykorzystania wód niecki trzeciorzędowej w Wielkopolsce. W służbie polskiej geologii.
Wydawnictwo AGH Kraków 1992.
10. 1993 Dąbrowski S.
Trzeciakowska M.
Odnawialność wód podziemnych strefy zaburzeń glacitektonicznych (Ziemia Lubuska) w świetle badań modelowych.
Materiały VI konferencji: Problemy hydrogeologii regionalnej. Wrocław.
11. 1994 Dąbrowski S.
Wijura A.
Bilans krążenia wód podziemnych w podsystemie wodonośnym wysoczyzny leszczyńskiej według wyników badań modelowych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 248.
Wydawnictwo AR we Wrocławiu. Wrocław.
12. 1995 Dąbrowski S. Wieloobszarowe obniżenia powierzchni piezometrycznych wód podziemnych w regionie wielkopolskim. Materiały konferencji: Współczesne problemy hydrogeologii t. VII. Kraków - Krynica.
Wydawnictwo AGH Kraków.
13. 1995 Dąbrowski S. Odnawialność zbiorników wód podziemnych w rejonie Poznania. Materiały konferencji: Wody powierzchniowe miasta Poznania.
Odnawialność zbiorników wód podziemnych w rejonie Poznania. Materiały konferencji: Wody powierzchniowe miasta Poznania.
14. 1995 Marciniak M.
Dąbrowski S.
Kaniecki A.
Ziętkowiak Z.
Ocena ilościowa i jakościowa wód powierzchniowych i podziemnych w dorzeczu Kopla i Głuszynki oraz prognoza współdziałania projektowanego zbiornika Głuszyna z wodami podziemnymi. Materiały konferencji: Wody powierzchniowe miasta Poznania.
Wydawnictwo Scorus Poznań.
15. 1996 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Wojciechowska R.
System wodonośny Kotliny Żmigrodzkiej pradoliny Baryczy w świetle regionalnych badań hydrogeologicznych. Problemy hydrogeologiczne SW Polski.
Wrocław.
16. 1997 Dąbrowski S. Odnawialność trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych Wielkopolski. W: Współczesne problemy hydrogeologii, tom VIII, 33 - 39.
Wrocław.
17. 1997 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Pawlak A.
Odnawialność systemu wodonośnego zlewni Wieprzy i Przymorza według badań hydrogeologicznych. W: Współczesne problemy hydrogeologii, tom VIII, 41 - 46.
Wrocław.
18. 1997 Dąbrowski S.
Rysiukiewicz K.
Wijura A.
Odnawialność systemu wodonośnego zlewni Regi i Przymorza. Współczesne problemy hydrogeologii, tom VIII, 47 - 52.
Wrocław.
19. 1999 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Pawlak A.
Odnawialność wód podziemnych w zlewni górnej Warty według badań modelowych. Współczesne problemy hydrogeologii, tom IX.
Wydawnictwo PIG Warszawa.
20. 1999 Dąbrowski S.
Nowakowski Cz.
Charakterystyka struktur hydrogeologicznych na trasie wycieczki: Góry Świętokrzyskie - Południowe Mazowsze. Zwykłe wody podziemne w obszarze niecki brzeżnej. IX Ogólnopolskie Sympozjum: Współczesne problemy hydrogeologii. Przewodnik wycieczki hydrogeologicznej Warszawa - Kielce.
Wydawnictwo PIG Warszawa.
21. 1999 Dąbrowski S. Historia poszukiwań hydrogeologicznych dla zaopatrzenia w wodę miasta Leszna oraz aspekty ochrony ujęć wody przed wpływem lokalnych ognisk zanieczyszczeń. Materiały Sympozjum 100 - lecia Wodociągów Leszczyńskich.
Leszno.
22. 2000 Dąbrowski S. Zmiany jakości wody ujęcia komunalnego miasta Piły z utworów oligoceńsko - liasowych w trakcie jego eksploatacji i ich przyczyna. W: Materiały XIII Sympozjum p.t. "Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych." PZITS Oddział Częstochowa, Urząd Wojewódzki w Częstochowie.
Częstochowa.
23. 2000 Górski J.
Przybyłek J.
Dąbrowski S.
Wody podziemne Poznańskiego Dorzecza Warty. W: Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski i Przewodnik LXXI Zjazdu PTG.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C. Poznań.
24. 2001 Dąbrowski S.
Krzyżanowski M.
Odnawialność systemu wodonśnego zlewni Tywy i Rurzycy według badań hydrogeologicznych. W: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom X.1.
Wrocław.
25. 2003 Dąbrowski S. Odnawialność systemu wodonośnego lewobrzeżnej zlewni dolnej Odry według badań hydrogeologicznych. W: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom XI, cz.1.
Gdańsk.
26. 2005 Dąbrowski S.
Janiszewska B.
Pawlak A.
Rynarzewski W.
Jakość wód podziemnych jako czynnik warunkujący zasoby dyspozycyjne zlewni Kanałów Obry: Pólnocnego, Środkowego i Południowego.W: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom XII
Wydawnictwo Uniwersytetu M.Kopernika, Toruń
27. 2007 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Janiszewska B.
System wodonośny zlewni Pilicy i jego bliansowanie Współczesne problemy hydrogeologii regionalnej T. XIII.
Wydawnictwo Wydziału Geologii, Geografii i Ochrony Środowiska AGH, Kraków
28. 2009 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Straburzyńska-Janiszewska R.
Janiszewska B.
Pawlak A.
Identyfikacja zmian zwierciadła wód podziemnych wskutek presji antropogenicznej w Regionie Wodnym Warty.
W:Biuletyn PIG 436 str 77-86
29. 2010 Dąbrowska M. Bilans wód podziemnych zlewni Jeziora Lusowskiego. W: Zasoby, zagrożenia, ochrona wód Seria: Studia z Geografii i Geologii nr 11
Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań
30. 2011 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Straburzyńska-Janiszewska R.
Zachaś J.
Pawlak A.
Zasoby wód podziemnych systemu wodonośnego wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, W: Biuletyn PIG, nr 445, Hydrogeologia z XII/1 str. 75-86
31. 2013 Przybyłek J. Dąbrowski S. Doliny rzeczne i pradoliny jako odrębne systemy wodonośne w badaniach i dokumentowaniu hydrogeologicznym. W: Biuletyn PIG 446: 471-478

CZY WIESZ, ŻE?

Nieszczelny, kapiący kran powoduje, że w ciągu 24h wycieka około 36 l wody.