Publikacje metodyczne z hydrogeologii

Lp. Rok Autor Temat pracy
1. 1980 Dąbrowski S.
Szymanko J.
Problemy regionalizacji wielopoziomowych jednostek hydrogeologiczych na Niżu Polskim. Materiały Sympozium: Współczesne problemy hydrogeologii regionalnej.
Warszawa.
2. 1982 Dąbrowski S. Współczynnik filtracji warstw słaboprzepuszczalnych w świetle badań polowych i modelowych.
Techn. Poszuk. Geol. nr 4.
3. 1983 Dąbrowski S. Określenie optymalnego wydatku studni i ujęcia wody w zależności od parametrów warstwy wodonośnej. Materiały konferencji: Problemy technologii budowy ujęć wód podziemnych i renowacji studni
Warszawa.
4. 1984 Dąbrowski S.
Zboralska E.
Zborowska T.
Metodyka badań hydrowęzłowych hydrogeologicznych układów wielowarstwowych na przykładzie badań wielkopolskiej doliny kopalnej. Materiały Sympozjum: Metodyka badania wód podziemnych.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
5. 1994 Dąbrowski S. Metodyka bilansowania zasobów wodnych na przykładzie zlewni Ilanki, Pliszki, Konotopu i Kanału Lubońskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 248.
Wrocław.
6. 1994 Dąbrowski S.
Kowalczyk P.
Uwagi o metodyce sporządzania bilansów wodnogospodarczych dla potrzeb określania warunków korzystania z wód. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 248
Wrocław
7. 1994 Dąbrowski S.
Kreft A.
Problemy ustalania warunków korzystania z wód dorzeczy na przykładzie zlewni Ilanki, Pliszki, Konotopu i Kanału Lubońskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 248.
Wrocław.
8. 1997 Dąbrowski S. Określenie optymalnego wydatku studni wierconych. Przegląd Geologczny Vol. 45 nr 1/str. 63 - 65.
Warszawa.
9. 1998 Dąbrowski S.
Nowicki K.
Główne problemy formułowania warunków korzystania z wód dorzecza na podstawie wykonanych opracowań dla zlewni środkowej Polski i Przymorza. W: Gospodarowanie wodą w zlewniach rolniczych. VIII Ogólnopolska Szkoła Naukowa Gospodarki Wodnej.
IMGW Warszawa.
10. 2004 Dąbrowski S.
Górski J.
Rynarzewski W.
Wpływ temperatury na efektywność infiltracji ze stawów na przykładzie stawu badawczego w Czyżkówku. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XVIII Konferencja Krajowa PZITS.
Wyd. PZITS Poznań.
11. 2004 Dąbrowski S.
Górski J.
Skotnicki M.
Ujęcia infiltracyjne - projektowanie i eksploatacja. W: Materiały IV Konferencji naukowo - technicznej "Woda - człowiek - środowisko" Września - Licheń.
Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.
12. 2005 Dąbrowski S.
Górski J.
Skotnicki M.
Dokumentowanie i ustalanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód W: "Woda - człowiek - środowisko" , Aktualna problematyka usług wodociagowo-kanalizacyjnych Września - Licheń.
Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

 

CZY WIESZ, ŻE?

1 mała bateria korodując uwalnia ołów, kadm i rtęć. Jest w stanie zatruć 1m3 ziemi i 400 litrów wody.