Modelowanie matematyczne

Lp. Rok Autor Temat pracy
1. 1977 Szymanko J.
Kreczmar A.
Poliszot W.
Dąbrowski S.
Model matematyczny przepływu dwuwymiarowego w ośrodku porowatym. Blok programowy SP. Tom 1, Zeszyt 1 Poznań. Z cyklu publikacji - Zastosowanie modelowania matematycznego do badania bilansu wód podziemnych i obliczania ich zasobów.
2. 1977 Szymanko J.
Kreczmar A.
Poliszot W.
Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Model matematyczny przepływu dwuwymiarowego w ośrodku porowatym, reżim niestacjonarny. Blok programowy EP600. Tom 1, Zeszyt 2.
Poznań.
3. 1977 Szymanko J.
Kreczmar A.
Poliszot W.
Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Model matematyczny przepływu dwuwymiarowego w ośrodku porowatym, reżim niestacjonarny. Blok programowy EPD600. Tom 1, Zeszyt 3.
Poznań.
4. 1978 Dąbrowski S. Ocena zastosowania modelowania matematycznego do prognozowania zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych. Materiały konferencji: Rozpoznawanie wód podziemnych dla potrzeb gospodarki narodowej.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
5. 1978 Dąbrowski S. Zastosowanie programów SP i SW do ustalania zasobów eksploatacji ujęć wód podziemnych. Materiały I konferencji: Matematyczne modelowanie ujęć wody podziemnej.
Kraków. Politechnika Krakowska.
6. 1980 Szymanko J.
Kreczmar A.
Nowicki K.
Poliszot W.
Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Aneks do bloku programowego SP. Bloki programowe
SP-600-1, SP 2. Zeszyt 4.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
7. 1980 Szymanko J.
Kreczmar A.
Poliszot W.
Nowicki K.
Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Aneks do bloku programowego EPD 600. Bloki programowe EPD 600-1, EPD 2. Zeszyt 5.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
8. 1980 Szymanko J.
Kreczmar A.
Poliszot W.
Nowicki K.
Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Budowa modeli matematycznych w hydrogeologii na przykładzie biblioteki systemowej HYDRYLIB. Matematyczne modelowanie ujęć wody podziemnej.
Studia z zakresu inżynierii nr 19.
Warszawa - Kraków.
9. 1981 Szymanko J.
Kreczmar A.
Nowicki K.
Poliszot W.
Dąbrowski S.
Trzeciakowska M.
Model matematyczny przepływu trójwymiarowego w ośrodku porowatym. Reżim ustalony. Blok programowy SWW. Zeszyt 6.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
10. 1982 Szymanko J.
Kreczmar A.
Nowicki K.
Poliszot W.
Dąbrowski S.
Augustyniak M.
Brylska E.
Trzeciakowska M.
Model matematyczny przepływu quasitrójwymiarowego w warstwowym ośrodku porowatym. Reżim nieustalony. Blok programowy EW. Zeszyt 7.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
11. 1982 Brylska E.
Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Sposób odwzorowania warunkami brzegowymi regionalnych stref drenażu. Materiały III konferencji: Matematyczne modelowanie ujęć wody podziemnej.
Kraków.
12. 1985 Szymanko J.
Kreczmar A.
Nowicki K.
Poliszot W.
Dąbrowski S.
Kraszewska M.
Trzeciakowska M.
Model matematyczny przepływu dwuwymiarowego w ośrodku porowatym. Reżim ustalony. Blok programowy SPZ.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
13. 1985 Szymanko J.
Kreczmar A.
Nowicki K.
Poliszot W.
Dąbrowski S.
Kraszewska M.
Trzeciakowska M.
Model matematyczny przepływu dwuwymiarowego w ośrodku porowatym. Reżim nieustalony, sieć kwadratowa zmienna. Blok programowy EPDZ.
Wydawnictwo Geologiczne Warszawa.
14. 1985 Dąbrowski S. Problematyka budowy modeli matematycznych basenu wód trzeciorzędowych Wielkopolski. Materiały z sesji: Modelowanie dużych regionalnych systemów hydrogeologicznych.
Warszawa.
15. 1986 Augustyniak M.
Dąbrowski S.
Rozwój biblioteki HYDRYLIB CUG w zagadnieniach migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Zeszyty naukowe Politechniki Krakowskiej nr 49. Seria 21
Kraków.
16. 1986 Dąbrowski S. Zastosowanie bilioteki HYDRYLIB do modelowania odwodnień. Prace naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 49. Seria 21.
Wrocław.
17. 1987 Dąbrowski S. Problemy zastosowania modelowania matematycznego w prognozowaniu skutków wpływu budowy metra warszawskiego na wody podziemne. Przegląd geologiczny nr 2.
Warszawa.
18. 1989 Dąbrowski S. Krok siatki i prognozy w modelowaniu infiltracji ujęć brzegowych. Politechnika Krakowska. Monografia 80. Matematyczne modelowanie ujęć wody podziemnej.
Kraków.
19. 1992 Bielawski A.
Dąbrowski S.
Obliczenia zawodnienia złóż metodami modelowania matematycznego na przykładzie złoża węgla brunatnego "Legnica". Górnictwo odkrywkowe 1992 nr 3 - 4.
Wrocław.
20. 1994 Nowicki K. Wykorzystanie programów hydrodynamicznych biblioteki Hydrylib i techniki GIS przy tworzeniu bilansu wodnogospodarczego w zakresie wód podziemnych. W: Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Konferencja V nr 248. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska. Wrocław
21. 1997 Dąbrowski S. Uwagi dotyczące modeli matematycznych dla potrzeb hydrogeologii. W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Materiały XII Sympozjum PZITSOD w Częstochowie.
Częstochowa.
22. 2004 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Skotnicki M.
Wykorzystanie badań modelowych do projektowania ujęć infiltracyjnych w systemach wodociągowych. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XVIII Konferencja Krajowa PZITS.
Wyd. PZITS Poznań.
23. 2004 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Pawlak A.
Metodyka modelowania złożonych wielopoziomowych systemów wodonośnych na przykładzie Pegionu Pozną=ańskiego Dorzecza Warty. Acta Universitas Vratislaviensis Nr 2729 Hydrogeologia str. 34-46.
24. 2006 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Pawlak A.
Hercka A.
Janiszewska B.
Identyfikacja modelowa zmienności zasilania ujęcia wody podziemnej Zduny dla m.Krotoszyna w czasie jego 50-letniej eksploatacji. W: Modelowanie przepływu wód podziemnych. Geologos 10 (2006) UAM, Instytut Geologii
Wyd. Bogucki Wydawnictwa Naukowe
25. 2008 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Straburzyńska-Janiszewska R.
Pawlak A.
Badania modelowe wielowarstwowego, pasmowego zbiornika, wód podziemnych GZWP nr138 Toruń-Eberswalde (Noteć) w celu określenia jego granic , bilansu zasilania i jego obszarów ochronnych. Biuletyn PIG 431:9-20,
Warszawa
26. 2010 Matusiak M.
Olejnik Z.
Dąbrowska M.
Flieger M.
Badania modelowe dla potrzeb ustanowienia strefy ochronnej ujęcia Lis w dolinie Prosny. W:Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej.
Materiały XVIII Sympozjum, PZJ i TS w Częstochowie, Koło Zakładowe PZJ i TS przy Wood. Częstochowie S.A. Częstochowa
27. 2010 Dąbrowski S.
Trzeciakowska M.
Badania modelowe dla potrzeb organizacji zasilania zbiornika retencyjnego Piaski-Szczygliczka dla Ostrowa Wielkopolskiego z infiltracyjnego ujęcia wód podziemnych.
Biuletyn PIG Hydrogeologia z.XI, nr 442; Warszawa
28. 2010 Matusiak M.
Olejnik Z.
Dąbrowska M.
Flieger M.
Badania modelowe dla potrzeb ustanowienia strefy ochronnej ujęcia Lis w dolinie Prosny. W:Gaz, woda i technika sanitarna nr 10.
29. 2014 Śmietański L. Dąbrowski S. Rynarzewski W. Matusiak M. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru GZWP 151 w świetle badań modelowych. W: Modele matematyczne w hydrogeologii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 81 - 90. Toruń

 

CZY WIESZ, ŻE?

Nie wykaszaj trawników zbyt często! Wyższa trawa silniej rozwija system korzeniowy i dzięki temu potrzebuje mniej wody.