Gospodarka wodna

Lp. Rok Autor Temat pracy
1. 1985 Dąbrowski S.
Sacha B.
Problematyka wydzielania jednostek gospodarowania wodami podziemnymi. III Ogólnopolskie Sympozjum: Aktualne problemy hydrogeologii.
Wydawnictwo AGH Kraków.
2. 1991 Dąbrowski S.
Górski J.
Przybyłek J.
Eksploatacja i ochrona wód podziemnych w rejonie Poznania. Przewodnik 62 Zjazdu PTG w Poznaniu.
Poznań.
3. 1993 Dąbrowski S.
Przybyłek J.
Zasoby wód podziemnych dla ujęć wodociągowych Poznania. Materiały IV konferencji sozologicznej: Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych.
Poznań.
4. 1994 Kaniecki A.
Przybyła Cz.
Dąbrowski S.
Bilans wodny zlewni rolniczej i możliwości zwiększenia zasobów wodnych na przykładzie dorzecza Wrześnicy. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 248, część II. Wydawnictwo AR we Wrocławiu.
Wrocław.
5. 1994 Nowakowski Cz. Nowicki K. Pich J. Warunki korzystania z wód dorzecza Radomki w zakresie wód podziemnych. W: Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu Konferencja V, nr 248. Wrocław.
6. 2008 Koślacz R.
Szlufik A.
Koślacz J.
Koślacz M.
IMS Sp. z o.o.
Dąbrowski S. Zachaś J.
Matusiak M. Pawlak A.
Hydroconsult Sp. z o.o.
Buchholz W.
Politechnika Szczecińska
Inwentaryzacja i ocena aktywnego stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni rzeki Odry poniżej ujścia Nysy Łużyckiej dla potrzeb studium ochrony przeciwpowodziowej.
IMS Sp. z o.o. Wrocław, Hydroconsult Sp. z o.o. Poznań.
7. 2010 Dąbrowski S.
Rynarzewski W.
Straburzyńska-Janiszewska R.
Odnawialność oraz zasoby dyspozycyjne i perspektywiczne wód podziemnych w zlewniach wodnogospodarczych regionu Wodnego Warty. W: Zasoby, zagrożenia, ochrona wód Seria: Studia z Geografii i Geologii 11, Bogucki Wyd. Naukowe
Poznań

 

CZY WIESZ, ŻE?

Na wyprodukowanie 1 tony papieru trzeba ściąć 15 drzew, a 1 drzewo produkuje rocznie tlen dla 10 osób.