Skąd się biorą wody podziemne?

Stanowią one „podziemne ogniwo” stałego obiegu i ciągłej wymiany wody w przyrodzie. Pod wpływem grawitacji wody opadowe wsiąkają z powierzchni ziemi do strefy saturacji, czyli nasycenia: tam wolne miejsca w formacjach skalnych są w całości wypełnione wodą. W skali zlewni wody podziemne przepływają od obszarów zasilania (terenów wyniesionych) do obszarów drenażu (dolin rzecznych, morza). Droga przepływu wód podziemnych między tymi obszarami jest bardzo złożona i zależy od budowy geologicznej i rozprzestrzeniania warstw przepuszczalnych (wodonośnych) i towarzyszących im warstw słabo przepuszczalnych ograniczających warunki przepływu i wymiany wód.

CZY WIESZ, ŻE?

Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 700 litrów, co daje rocznie 260 m3 wody.