Strefy ochronne ujęć wód podziemnych

Ujęcia wody zaopatrujące ludność w wodę do picia oraz dostarczające wodę do procesów technologicznych wymagających wody wysokiej jakości winny być chronione. Ochronę tą można uzyskać poprzez wyznaczenie terenów zwanych strefami i obszarami ochronnymi na których ujęcia te są położone. Zagadnienia związane z wyznaczeniem i ustanowieniem stref ochronnych reguluje ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469). W art. 51 czytamy „w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych mogą być ustanowione strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.” Strefa ochronna składa się z terenu ochrony bezpośredniej i terenu ochrony pośredniej, której wielkość zależy od wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Ochronę jakości wód takiego ujęcia uzyskuje się poprzez sformułowanie i wyegzekwowanie zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących właścicieli gruntów stanowiących teren ochrony ujęcia.

Strefę ochronną obejmującą teren ochrony pośredniej na podstawie wniosku ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wniosek taki winien zawierać: uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej oraz propozycje granic wraz z planem sytuacyjnym, charakterystykę techniczną ujęcia wody oraz propozycję zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów i korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej. Do wniosku dołącza się dokumentację hydrogeologiczną lub inną, w której wyznaczony zastał obszar zasobowy i obszar zasilania ujęcia. Koszty związane z ustanowieniem strefy ochronnej i jej utrzymaniem ponosi właściciel ujęcia.

Firma nasza w okresie swej działalności opracowała ponad 100 dokumentacji hydrogeologicznych, w których wyznaczono obszary ochronne ujęć komunalnych i przemysłowych. W ostatnim okresie opracowaliśmy dokumentacje hydrogeologiczne i redagowaliśmy wnioski o ustanowienie strefy ochronnej dla dużych ujęć miejskich: Gniezna, Poznania, Śremu, Nakła nad Notecią, Gostynia, Kalisza, Pleszewa oraz Koła. Powszechnie przy wyznaczaniu strefy ochronnej wykorzystujemy badania modelowe, co pozwala racjonalnie określać tereny ochronne.

Opracowania nasze cechuje wysoka jakość merytoryczna zgodna z obowiązującymi przepisami, jak również estetyczna uzyskiwana poprzez cyfrowe wydruki map problemowych.

Posiadamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu nietypowych problemów hydrogeologicznych występujących przy wyznaczaniu stref ochronnych. 
Służymy Państwu radą i wieloletnim doświadczeniem. 

CZY WIESZ, ŻE?

Bierz prysznic zamiast kąpieli! Zakręcaj wodę w trakcie namydlania a zaoszczędzisz do 50 litrów!