Systemy informacji przestrzennej GIS

Za pomocą oprogramowania GIS (ArcGIS, GeoMedia, QGIS) wykonujemy analizy przestrzenne, wykorzystując przy tym następujące funkcje:

 • Wprowadzanie danych
 • Zarządzanie danymi
 • Przetwarzanie danych
 • Udostępnianie danych i ich kartograficzną prezentację.

Wykonywane przez nas systemy GIS składają się z:

 • bazy danych, obejmujących grupy danych w postaci powiązanych ze sobą tabel (w excel, .dbf, mdb);
 • warstw informacyjnych w formatach .shp obrazów rastrowych, gridów, plików CAD.

 

 • Wprowadzanie danych

Dane przestrzenne i opisowe pozyskujemy na drodze:

 • pomiarów terenowych - lokalizacja obiektów z użyciem odbiorników GPS;
 • transferu danych z innych systemów (konwersję danych z różnych formatów, transformacje do docelowego układu współrzędnych);
 • wektoryzacji map papierowych.

Wprowadzenie danych do systemu może zawierać także dodatkowe funkcje służące weryfikacji i wstępnemu opracowaniu danych wejściowych.

 

 • Zarządzanie geobazą

Zarządzanie geobazą ma na celu utrzymanie w należytym stanie zasobów informacyjnych systemu. Obejmuje ciągłą aktualizację stanu zasobów informacyjnych systemu, poprzez wprowadzenie nowych warstw i weryfikację istniejących informacji.

 

 • Przetwarzanie danych

Po wprowadzeniu i konwersji danych można przejść to etapu korzystania z danych poprzez łączenie poszczególnych warstw informacyjnych, wykorzystując przy tym narzędzia dostępne w oprogramowaniu GIS. Otrzymujemy możliwość przeprowadzenia różnorodnych analiz przestrzennych oraz przedstawienia ich rezultatów w postaci prezentacji kartograficznej. Ułatwiają one rozwiązanie problemów i pomagają w podjęciu decyzji dotyczących analizowanego projektu. Przetwarzanie może obejmować:

 • operacje na obiektach bez ich zmian;
 • modyfikacje obiektów istniejących;
 • generowanie (kreowanie) nowych obiektów na podstawie już istniejących.

Za pomocą oprogramowania GIS przeprowadzamy analizy przestrzenne przy wykorzystaniu następujących funkcji:

  • wyszukiwania obiektów spełniających określone warunki dotyczące zarówno atrybutów opisowych jaki przestrzennych;
  • nakładania warstw;
  • agregowania;
  • wycinania;
  • tworzenia stref buforowych;
  • wyznaczanie pola części wspólnej obszarów;
  • pomiarów wielkości geometrycznych; itp.

 • Prezentacja wyników
 • w formie raportów i wykresów - w raportach można wyświetlić dane zawarte w atrybutach informacji o obiektach w formacie tabelarycznym. Także rezultaty przeprowadzonych analiz można przedstawić w postaci wykresów, kartogramów i kartodiagramów;
 • w formie graficznej - map.

Przykładowo z dziedziny hydrogeologii i ochrony środowiska wykonujemy mapy wynikowe:

 • uwarunkowań hydrogeologicznych dla potrzeb programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej,
 • obszarów ochronnych,
 • zagospodarowania i obiektów uciążliwych dla środowiska,
 • hydrogeologiczne,
 • jakości wód podziemnych,
 • zasobów wód podziemnych,
 • stref ochronnych,
 • uwarunkowań hydrogeologicznych dla potrzeb planowania przestrzennego, itp.

CZY WIESZ, ŻE?

Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 9 000 litrów wody i 492 litrów ropy.