Systemy informacji przestrzennej GIS

Za pomocą oprogramowania GIS (ArcGIS, GeoMedia, QGIS) wykonujemy analizy przestrzenne, wykorzystując przy tym następujące funkcje:

 • Wprowadzanie danych
 • Zarządzanie danymi
 • Przetwarzanie danych
 • Udostępnianie danych i ich kartograficzną prezentację

Wykonywane przez nas systemy GIS składają się z:

 • bazy danych, obejmujących grupy danych w postaci powiązanych ze sobą tabel (w excel, .dbf, mdb)
 • warstw informacyjnych w formatach .shp obrazów rastrowych, gridów, plików CAD

 

 

 • Wprowadzanie danych

Dane przestrzenne i opisowe pozyskujemy na drodze:

 • pomiarów terenowych - lokalizacja obiektów z użyciem odbiorników GPS
 • transferu danych z innych systemów (konwersję danych z różnych formatów, transformacje do docelowego układu współrzędnych)
 • wektoryzacji map papierowych

Wprowadzenie danych do systemu może zawierać także dodatkowe funkcje służące weryfikacji i wstępnemu opracowaniu danych wejściowych.

 

 • Zarządzanie geobazą

Zarządzanie geobazą ma na celu utrzymanie w należytym stanie zasobów informacyjnych systemu. Obejmuje ciągłą aktualizację stanu zasobów informacyjnych systemu, poprzez wprowadzenie nowych warstw i weryfikację istniejących informacji.

 

 

 • Przetwarzanie danych

Po wprowadzeniu i konwersji danych można przejść to etapu korzystania z danych poprzez łączenie poszczególnych warstw informacyjnych, wykorzystując przy tym narzędzia dostępne w oprogramowaniu GIS. Otrzymujemy możliwość przeprowadzenia różnorodnych analiz przestrzennych oraz przedstawienia ich rezultatów w postaci prezentacji kartograficznej. Ułatwiają one rozwiązanie problemów i pomagają w podjęciu decyzji dotyczących analizowanego projektu. Przetwarzanie może obejmować:

 • operacje na obiektach bez ich zmian
 • modyfikacje obiektów istniejących
 • generowanie (kreowanie) nowych obiektów na podstawie już istniejących.

Za pomocą oprogramowania GIS przeprowadzamy analizy przestrzenne przy wykorzystaniu następujących funkcji:

  • wyszukiwania obiektów spełniających określone warunki dotyczące zarówno atrybutów opisowych jaki przestrzennych
  • nakładania warstw
  • agregowania
  • wycinania
  • tworzenia stref buforowych
  • wyznaczanie pola części wspólnej obszarów
  • pomiarów wielkości geometrycznych
  • itp.

 

 • Prezentacja wyników
 • w formie raportów i wykresów - w raportach można wyświetlić dane zawarte w atrybutach informacji o obiektach w formacie tabelarycznym. Także rezultaty przeprowadzonych analiz można przedstawić w postaci wykresów, kartogramów i kartodiagramów.
 • w formie graficznej - map

Przykładowo z dziedziny hydrogeologii i ochrony środowiska wykonujemy mapy wynikowe:

  • hydrogeologiczne
  • jakości wód podziemnych
  • zagospodarowania i obiektów uciążliwych dla środowiska
  • zasobów wód podziemnych
  • obszarów ochronnych
  • stref ochronnych
  • uwarunkowań hydrogeologicznych dla potrzeb programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej
  • uwarunkowań hydrogeologicznych dla potrzeb planowania przestrzennego itp.

CZY WIESZ, ŻE?

Na wyprodukowanie 1 tony papieru trzeba ściąć 15 drzew, a 1 drzewo produkuje rocznie tlen dla 10 osób.