Wody podziemne - gdzie ich szukać?

W skali globu część wód podziemnych pozostaje w stałym obiegu, zaś inna jej część jest czasowo unieruchomiona i zmagazynowana w środowisku skalnym. Środowiskiem wód są utwory skalne i osady różnego wieku i pochodzenia. Na przykład w części nizinnej Polski wody podziemne gromadzone są w wielopoziomowych seriach piaszczystych z okresu zlodowaceń czwartorzędowych (d 2 588 000 do 11 700 lat temu) oraz rozległych zbiornikach wód podziemnych trzeciorzędowych (od 65 do 1,8 mln lat temu).

 W części wyżynnej dominującym wodonoścem (skałą bogatą w zasoby wodne) są skały szczelinowe – wapienie, kreda i piaskowce. Natomiast w części południowej – górskiej dominują skały o małej wodoprzepuszczalności i możliwościach do gromadzenia wody.

Tak duże zróżnicowanie ma oczywiście wpływ na rozmieszczenie przemysłu oraz możliwości prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej.

CZY WIESZ, ŻE?

Napełnij zamrażarkę, dzięki temu zużyjesz mniej energii do utrzymywania zimna. Mogą to być choćby butelki z wodą.