Wody podziemne - gdzie ich szukać?

W skali globu część wód podziemnych pozostaje w stałym obiegu, zaś inna jej część jest czasowo unieruchomiona i zmagazynowana w środowisku skalnym. Środowiskiem wód są utwory skalne i osady różnego wieku i pochodzenia. Na przykład w części nizinnej Polski wody podziemne gromadzone są w wielopoziomowych seriach piaszczystych z okresu zlodowaceń czwartorzędowych (d 2 588 000 do 11 700 lat temu) oraz rozległych zbiornikach wód podziemnych trzeciorzędowych (od 65 do 1,8 mln lat temu).

 W części wyżynnej dominującym wodonoścem (skałą bogatą w zasoby wodne) są skały szczelinowe – wapienie, kreda i piaskowce. Natomiast w części południowej – górskiej dominują skały o małej wodoprzepuszczalności i możliwościach do gromadzenia wody.

Tak duże zróżnicowanie ma oczywiście wpływ na rozmieszczenie przemysłu oraz możliwości prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej.

CZY WIESZ, ŻE?

Na wyprodukowanie 1 tony papieru trzeba ściąć 15 drzew, a 1 drzewo produkuje rocznie tlen dla 10 osób.